Inbjudan till årsmöte 2015 – Söndag den 7 Februari kl 15.00. 2016 Årsta skolgränd 8 3tr. – hiltibjj.com

15

januari

Inbjudan till årsmöte 2015 – Söndag den 7 Februari kl 15.00. 2016 Årsta skolgränd 8 3tr.

Program för årsmöte i föreningen Hilti BJJ, Hilti Stockholm Söndag den 7 Februari kl 15.00.  2016 Årsta skolgränd 8 3tr.

Årsmötet tar sin början klockan 15.00 med dagordning som följer nedan.

Dokumentation till stöd för årsmötet kommer att finnas på plats i lokalen i god tid inför årsmötet.

Det är viktigt att just DU kommer.
§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av ordförande för mötet

§ 3. Val av sekreterare för mötet

§ 4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 5. Mötets behöriga utlysande

§ 6. Fastställande av dagordning

§ 7. Verksamhetsberättelse

§ 8. Revisorernas berättelse

§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10. Val av styrelse till Hilti BJJ Stockholm

1. Styrelse Ordförande

2. Kassör

3. Sekreterare/Informationsansvarig

4. Ledamot – Lokalansvarig

5. Ledamot – Barngruppsansvarig

6. Ledamot – Ansvarig för antidoping

7. Ledamot – BJJ/SW ansvarig

8. Ledamot –

9. Ledamot

Revisorer (2 st)

Revisorsuppleanter

Valberedning

§ 11. Fastställande av årsavgiften

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Fastställande av datum för årsmötet år 2016

§ 14. Mötets avslutande

Mötet avslutat med sedvanlig träning

Varmt välkomna!!

Med vänliga hälsningar Styrelsen.